Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij 100%Slechthorend gelden de volgende algemene voorwaarden opleidingen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 100%Slechthorend en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als 100%Slechthorend en de opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen 100%Slechthorend en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en 100%Slechthorend( bij in-companytrajecten).

ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart.

(bij open inschrijving).

ofwel door een schriftelijke bevestiging van 100%Slechthorend aan de cursist na een telefonische aanmelding. (bij open inschrijving).

 

Artikel 3. Annulering

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door 100%Slechthorend. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

                          

Datum annulering open inschrijving

Kosten voor cursist:

  • meer dan 4 weken voor het begin van de cursus: geen kosten
  • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de cursuskosten
  •  minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige cursuskosten

 

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij 100%Slechthorend aanmelden.

 

Artikel 4. Annulering 100%Slechthorend

100%Slechthorend kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

 

Artikel 5. Prijzen

De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. 100%Slechthorend heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

 

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan 100%Slechthorend overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

 

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door 100%Slechthorend uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij 100%Slechthorend, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van 100%Slechthorend mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. 100%Slechthorend heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen 100%Slechthorend en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende dienst, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen.

Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Haarlem.

 

Artikel 10. Beperking aansprakelijkheid

100%Slechthorend is nimmer aansprakelijk voor schade welke de cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van 100%Slechthorend of door haar ingeschakelde derden. 100%Slechthorend is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperking geldt dat 100%Slechthorend nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is 100%Slechthorend nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door 100% Slechthorend in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

 

Haarlem, 12 september 2017

 

Contactgegevens

Direct contact: Bianca@100procentslechthorend.nl

 

Kantoor

Anslijnstraat 33

2014 ED Haarlem

 

Overige gegevens

Kamer van koophandel: 53460626

BTW-nummer: NL185603117B01

IBAN: NL24INGB0006080809

BIC: INGBNL2A