Grootte lettertype

A A A
 

 
Algemene voorwaarden 100% Slechthorend.

 

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat wordt 100% Slechthorend bedoeld.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door 100% Slechthorend.

100% Slechthorend
Anslijnstraat 33
2013 ED Haarlem

Kamer van Koophandelnummer 53460626

Contact via: bianca@100procentslechthorend.nl


Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 De Gebaren Challenge wordt uitgevoerd door Bianca van der Horst. Indien nodig of als wij dit een waardevolle toevoeging vinden voor het programma, zullen ook andere personen een deel van de uitvoering verzorgen.

2.3 In dit programma hebben wij onze talenten, onze know how en energie samengevoegd. Wij zijn geen gecertificeerde gebarendocenten, maar wel gebarenvaardig en volgen in de Challenge de gestandaardiseerde gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met ondersteunende Gebaren.

Zelf moet je naast het volgen van de Challenge voldoende tijd reserveren voor het regelmatig oefenen van gebaren en maken van opdrachten. Het succes van de Challenge is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Wij kunnen niet garanderen dat je daadwerkelijk gebarenvaardig zal worden. Wel zullen we ons inspannen dat je minimaal 500 gebaren aangeboden krijgt en opdrachten krijgt om mee aan de slag te gaan zodat je je gebarenvaardigheid kunt gaan vergroten. Je bent je er van bewust dat dit Programma een echt groepsprogramma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.


Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Tot de start van de Gebaren Challenge 2017 is het mogelijk om deelname te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug. Wanneer de Gebaren Challenge 2017 is gestart, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 De prijs voor deelname aan de Gebaren Challenge 2017 is €24,75. Dit bedrag dient in 1x voldaan te worden door betaling via ideal.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.


Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, filmpjes en materialen van het programma bezitten wij de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.


Artikel 6 Materialen

6.1 Van 1 februari 2017 tot 1 februari 2018 ontvang je elke week een filmpje met minimaal 10 gebaren. Wij streven ernaar dat je gedurende de Challenge tot maximaal 2 maanden terug filmpjes kunt terugkijken. Je ontvangt een e-mail voor elk nieuw filmpje dat online is. We zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 
Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. Wij ontvangen dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 
Artikel 9 Privacy

9.1 We nemen de privacy van onze deelnemers serieus en we gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. 

 
Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 
Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Haarlem.

 
Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 We zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 We zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven